Oproep kandidaten Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Leerplein055

dinsdag 23 mei 2017

Oproep kandidaten Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Leerplein055

Personeel en ouders van Leerplein055 kunnen meedenken, meepraten, en meebeslissen over het beleid wat bij de scholen van Leerplein055 opgesteld wordt.
Op schoolniveau is er hiervoor een Medezeggenschapsraad (MR), en voor alle school-overstijgende zaken is dat de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
De GMR vervult een belangrijke taak: zo is de GMR een gesprekspartner van het College van Bestuur van Leerplein055, wordt er door GMR-leden deelgenomen aan verschillende beleidsvoorbereidende werkgroepen, en is ze betrokken bij (als dat nodig is) de benoeming van nieuwe leden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.
De GMR heeft daarnaast een aantal wettelijke geregelde instemmings- en adviesrechten over onderwerpen als de toedeling van de beschikbare formatie over scholen, de (meerjaren-)begroting, instandhoudingsbeleid voor scholen, en dergelijke.
De GMR is opgedeeld in een drietal focusgroepen (Financiën en huisvesting, Personeel, en Onderwijs) om zo de verschillende onderwerpen met meer expertise te kunnen behandelen. Het dagelijks bestuur van de GMR wordt gevormd door de kerngroep, bestaande uit 4 personen (2 ouders en 2 personeelsleden).

Kandidaten gezocht

De GMR bestaat uit 24 leden: de helft personeelsleden, en de andere helft ouders/voogden/verzorgers van leerlingen.
In verband met het reguliere aftreden van leden van de GMR zijn we op zoek naar kandidaten, van zowel personeel als ouders.
De zittingsduur van een GMR lid is 3 jaar; de GMR vergadert gemiddeld ongeveer 1x per maand (niet in schoolvakanties) op een doordeweekse avond, op een locatie centraal in Apeldoorn.

Wat zijn de eisen?

Voor iemand die zich kandidaat wil stellen voor de personeelsgeleding geldt dat men in dienst moet zijn bij Leerplein055, of minstens 6 maanden te werk gesteld zijn zonder benoeming.
Voor iemand die zich kandidaat wil stellen voor de oudergeleding geldt dat men ouder, voogd of verzorger moet zijn van een leerling van Leerplein055.
Van GMR-leden wordt een actieve deelname aan vergaderingen gevraagd, waarbij ook voorbereiding op de vergaderingen door middel van het inlezen in de vergaderstukken van belang is.
Gezond verstand en interesse in de onderwerpen die in de GMR aan bod komen zijn belangrijker dan dossierkennis. We zoeken vooral mensen die bereid zijn actief mee te denken en mee te praten, en er open voor staan om gedurende hun GMR-lidmaatschap te leren.
Waar nodig zal de GMR zorgen voor trainingen, om zo nieuwe leden wegwijs te maken.

Procedure verkiezingen

Tot 9 juni kunnen personeelsleden en ouders zich kandidaat stellen voor een plek in de GMR. Van 12 juni tot en met 23 juni gaan vervolgens alle leden van de MR-en van de verschillende scholen binnen Leerplein055 stemmen op de kandidaten.
Op 27 juni, tijdens de laatste GMR-vergadering van dit schooljaar, zullen de gekozen personen bekend worden gemaakt.
Mocht het zo zijn dat er precies evenveel, of minder, kandidaten zijn dan open plekken in de GMR voor die geleding, dan zijn die kandidaten automatisch gekozen, en zullen zij hier op 11 juni van op de hoogte worden gesteld.

Aanmelding

Kandidaten kunnen zich melden bij ondergetekende. Kandidaatstelling kan tot en met 9 juni, 17u! Aanmeldingen ná dat tijdstip worden niet meer geaccepteerd.

Van de kandidaten ontvangen wij graag de informatie in het kandidaatstellingsformulier (zie hierna), welke (behalve het email-adres) getoond zal worden op de verkiezingssite https://gmrleerplein055.digitaleverkiezing.nl.

Wie graag meer informatie wil over (de werkzaamheden van) de GMR, of de verkiezingen, kan contact opnemen met Herman Beekman (hbeekman@leerplein055.nl) .

Met vriendelijke groet,

Namens GMR Leerplein055

Lieke van der Palen mail@liekevanderpalen.nl

Delen via