Dalton

Wij dragen onze visie uit in ons onderwijs en hanteren hierbij de principes van Dalton.

De Vliegenier is een Dalton i/o Sterrenschool. Het onderwijsconcept en de pedagogische benadering van Kinderopvang en onderwijs zijn gebaseerd op de principes van ‘Dalton’. Speerpunten binnen dit concept zijn:

  • Effectiviteit en doelmatigheid,
  • Reflectie
  • Vrijheid en Verantwoordelijkheid,
  • Zelfstandigheid,
  • Samenwerkend.

Elk kind ontwikkelt zich op de eigen wijze. Die eigen ontwikkeling is natuurlijk altijd in samenhang met de ontwikkeling van alle anderen op school. We willen de kinderen graag helpen zélf steeds opnieuw een stap in hun ontwikkeling te zetten. Dat kinderen die stappen zélf leren zetten vinden we erg belangrijk!

Sinds 2011 was onze school ‘Dalton gecertificeerd’. We voldeden daarmee aan de voorwaarden die aan ons worden gesteld door de Daltonvisitatiecommissie. In het afgelopen schooljaar zijn we met het team gestart met de scholing om weer volwaardig Dalton gecertificeerd te worden. Volgend schooljaar gaan we hier mee verder. Het doel is natuurlijk om weer zo snel als mogelijk een gecertificeerde Dalton-school te zijn met alle mooie kenmerken van dit onderwijs.

Onderdeel van Dalton
Eén van de pijlers van Dalton is het ontwikkelen van de eigen verantwoordelijkheid. Onze overtuiging is dan ook dat kinderen heel goed zelf weten hoe het met hen gaat op school. Natuurlijk willen we ook de ouders betrekken bij het werk op school. Vanuit die gedachten is het Kind-Ouder-Leerkrachtgesprekken ontwikkelt. Met deze KOL-gesprekken hebben we het afgelopen jaar positieve ervaringen opgedaan. Daarom hebben we besloten deze in te voeren als vast onderdeel binnen ons onderwijs.
We voeren de KOL-gesprekken één keer per jaar (begin schooljaar). Op school bereiden we het gesprek met het kind voor. Van de ouders verwachten we dat zij dit thuis ook doen.

Naast het KOl-gesprekken wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van uw kind via het rapport. Naar aanleiding daarvan kan een leerkracht altijd een afspraak met u maken voor een (extra) voortgangsgesprek. Natuurlijk kunt u dat initiatief ook nemen, als u daar aanleiding toe voelt.

Werken met planborden en dag- en weektaken
Hulp bieden vanuit eigen kracht en hulp vragen als dat nodig is! Dat zijn belangrijke waarden voor ons onderwijs. Door middel van planborden, dag- en weektaken leren de kinderen zelf hun werk te plannen. Omdat kinderen zelf kunnen en mogen kiezen, geven ze betekenis aan hun eigen leerweg. Ook hier geldt weer: ‘Eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap!

Geregeld wordt het werk en de werkwijze met de kinderen samen geëvalueerd om te ontdekken wat wel of niet goed werkt en wat eventueel beter kan. Uitgangspunt voor ons onderwijs is, dat ieder kind een eigen leer- en ontwikkelingsproces doormaakt. We willen dat het leerstofaanbod daar zo goed mogelijk op aansluit.
In groepsplannen differentiëren wij op onderwijsbehoeften om zo goed mogelijk bij onderwijsbehoeften te kunnen aansluiten.