Peuterspeelzaal / peuteropvang

Samen in hetzelfde gebouw!
In ons schoolgebouw is ook een ruimte gerealiseerd voor kinderdagverblijf en peuterspeelzaal De Toermalijn. In het lokaal van de BSO (Buiten Schoolse Opvang) is onze derde groep voor de jongste kinderen ingericht, basisgroep 1c. Dit lokaal grenst aan de kinderopvang / peuterspeelzaal. Een ideale plek dus om uitwisseling van kinderen te organiseren. De peuters van De Toermalijn komen 2 keer per week een ochtend in basisgroep 1 om alvast op een speelse wijze kennis te maken met De Vliegenier. Er wordt aangesloten op de leerlijnen van groep 1/2. Het leerlingvolgsysteem in Parnassys werkt hierbij ondersteunend.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van Doomijn Kinderopvang:
Aanmelding voor de peutergroep verloopt via Marion Remer, manager van Doomijn Kinderopvang.

Onderwijs en opvang werken nauw samen

U kunt u erop rekenen dat De Vliegenier en de kinderopvang hun activiteiten goed op elkaar afstemmen. De manier van werken en de  pedagogische benadering van de kinderen doen wij vanuit dezelfde basis. Wij werken op school en bij de kinderopvang vanuit dezelfde thema’s. Het activiteitenaanbod / onderwijsaanbod dat daaruit voortvloeit stemt De Vliegenier met de kinderopvang af.

Daarnaast sluit de school naadloos aan bij het taalverrijkingsprogramma, dat vanuit de VVE-gedachte (Voor- en Vroegschoolse educatie) wordt vorm gegeven. VVE is bedoeld voor kinderen waarbij een taalachterstand te verwachten kan zijn. In overleg met de Kinderopvang en het CJG kan een VVE indicatie worden toegekend aan een kind.