Gebruik van foto- en filmopnames

Leerplein055 staat positief ten opzichte van het gebruik van sociale media. Dankzij sociale media hebben wij de mogelijkheid om ouders en andere betrokkenen een extra ‘kijkje in de keuken’ te geven. Via sociale media proberen wij de betrokkenheid bij onze school en bij het onderwijs nog verder te vergroten.

Gebruik van foto- en filmopnames (privacy)

Op onze school worden regelmatig foto- en filmopnames gemaakt. Het gaat dan om foto’s of filmpjes die worden gemaakt tijdens een les of een activiteit. Deze foto’s en filmpjes kunnen worden gedeeld via de (online) kanalen van de school zoals de website, de digitale nieuwsbrief en sociale media.

In opdracht van Leerplein055, de stichting waar onze school onderdeel van uitmaakt, kan ook de opdracht gegeven worden om foto’s of filmopnames te maken. Dit gebeurt altijd in overleg met de directie van school. Het materiaal wordt eigendom van Leerplein055 en kan gebruikt worden door onze school of door Leerplein055 ten behoeve van:

  • flyer-, folder- of brochuremateriaal van de school of Leerplein055
  • beeldmateriaal bij een persbericht
  • de schoolwebsite of de website van Leerplein055
  • sociale media.

Toestemming beeldgebruik (foto- of filmmateriaal van uw kind)

Bij de aanmelding van een leerling op een Leerplein055 school geven ouders/verzorgers via het aanmeldformulier aan of zij toestemming geven voor het gebruik van beeldmateriaal waarop het kind duidelijk zichtbaar staat afgebeeld. Bij de start van elk schooljaar wordt aandacht gevraagd voor de mogelijkheid om een wijziging in de toestemming aan te brengen via het calamiteitenformulier. Uiteraard kunnen ouders/verzorgers altijd op eigen initiatief gedurende het schooljaar een wijziging doorvoeren.

Foto’s en video’s worden met respect voor uw kind gemaakt. Wij kijken vóór plaatsing kritisch naar het te plaatsen materiaal. Toch kan het voorkomen dat u, of uw kind, een foto niet leuk vindt. Wij vinden het belangrijk dat u weet dat u ons altijd kunt vragen een specifieke foto te verwijderen, óók als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van beeldmateriaal. Wij verwijderen de betreffende foto dan zo snel mogelijk. U bent ons daarbij uiteraard geen uitleg verschuldigd.

Goedkeuring gebruik beeldmateriaal door Leerplein055

Leerplein055 beheert verschillende online communicatiekanalen zoals de website Leerplein055.nl, een facebookpagina en een twitteraccount. Daarnaast organiseert Leerplein055 per schooljaar twee centrale open dagen, verstuurt persberichten voor Leerplein055-brede activiteiten en ontwikkelt meerdere offline producten zoals jaarverslagen en brochures.
Om te voorkomen dat u als ouder onverwacht wordt geconfronteerd met het gebruik van beeldmateriaal waarop uw kind staat afgebeeld, vraagt Leerplein055 via de schooldirecteur of locatieleider toestemming aan ouders/verzorgers voor het gebruik van beeldmateriaal. Ouders zijn uiteraard vrij om hier wel of geen toestemming voor te verlenen.

Beeldmateriaal gemaakt door ouders/verzorgers

Ouders maken tijdens evenementen regelmatig zelf film- of foto-opnames. Wij vragen u geen foto’s van andere kinderen dan uw eigen kinderen online te zetten. Ditzelfde geldt uiteraard voor beeldmateriaal van volwassenen, waaronder andere ouders en leerkrachten. Weest u zich altijd bewust van het feit dat iedereen zijn of haar eigen keuzes maakt als het gaat om het wel of niet online zetten van foto’s of filmmateriaal van zijn of haar kind of van zichzelf.

Protocol voor medewerkers Leerplein055

Leerplein055 hanteert voor haar medewerkers een internetprotocol met daarin opgenomen richtlijnen voor het gebruik van sociale media. Met deze richtlijnen wil Leerplein055  haar medewerkers helpen sociale media optimaal te benutten en onaangename ervaringen voorkomen. Ze zijn daarmee onderdeel van het beleid van Leerplein055 voor een veilige leer- en werkomgeving voor alle betrokkenen.

Filmmateriaal voor intern gebruik

Tijdens lessen worden soms video-opnamen gemaakt ten behoeve van de leerkrachten om terug te kunnen kijken hoe bepaalde processen in de groep verlopen. Deze opnamen worden een enkele keer ook in een grotere groep van leerkrachten besproken al dan niet in aanwezigheid van een schoolbegeleider. Het materiaal is strikt voor intern gebruik. Als u hiertegen echter bezwaren hebt, verzoeken wij u contact op te nemen met de directeur. Mocht er sprake zijn van openbare vertoning in enigerlei vorm, dan zullen wij daarvoor apart toestemming vragen.