Aanmelden basisscholen Apeldoorn

Voor het eerst naar de basisschool Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Sinds 2022 is op de basisscholen van Leerplein055,Lees meer


Actief Burgerschap

Burgerschapsonderwijs gaat over het bijbrengen van en respect hebben voor de kennis van de basiswaarden van de democratische rechtstaat. In de Nederlandse samenleving staan eenLees meer


De organisatie

Op De Vliegenier wordt zoveel mogelijk in homogene groepen gewerkt, zodat er een duidelijke basis ligt voor het werken met groepsplannen. Groepsplannen laten zien opLees meer


Digitaal waar het kan!

Als u kiest voor De Vliegenier, kiest u ook voor een digitale ontwikkeling We  hebben binnen onze school de beschikking gekregen over een  aantal devices.Lees meer


Diversiteit en seksualiteit

Op school maken leerlingen kennis met elkaars verschillende achtergronden en culturen. Dat omvat ook opvattingen over diversiteit en seksualiteit. Dit vraagt om sociale competenties vanLees meer


Gesprekken

    Naast het informele contact en een gesprek op afspraak zijn er natuurlijk ook de vaste, geregelde momenten om elkaar op te hoogte teLees meer


Groepsplannen

Voor de kernvakken technisch lezen, begrijpend lezen, taal, rekenen en spelling, werken we met groepsplannen. In een groepsplan wordt beschreven hoe de kinderen binnen hetLees meer


Het team

De directeur van de school is ……… Hij heeft de dagelijkse leiding van de school en is voor u het eerste aanspreekpunt binnen de school.Lees meer


Jaarverslag

Elk jaar is er een evaluatie over ons onderwijs. In het jaarverslag geven we weer hoe de stand van zaken is. Wij publiceren het jaarverslagLees meer


Leerlingvolgsysteem

Een leerlingvolgsysteem is een programma dat de leerkrachten inzicht geeft in de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op individueel als op groepsniveau. Dit inzicht wordtLees meer


Lichamelijke opvoeding (gymnastiek)

De kinderen van de groepen 1 en 2 hebben elke dag een buitenspeelles (bij goed weer 2x per dag) of gymles in hun eigen speellokaal.Lees meer


Methodes

U mag er van uit gaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van goed onderwijs, waarbij het behalen van de kerndoelenLees meer


Onderwijstijd

Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd). Daarom heeft de overheid de hoeveelheid uren les (normuren) vastgesteld. Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uurLees meer


Ons team

Op De Vliegenier werken 9n schooljaar 2024 – 2025 de volgende medewerkers: Groep 1/2A Juf Jamie van Dijk ma t/m vr Groep 1/2B Juf WendyLees meer


Ontwikkelingsperspectief

Wanneer een leerling veel moeite heeft om het reguliere programma te volgen en gaat afwijken van dit programma kan dit van invloed zijn op hetLees meer


Onze visie

Als team van de Vliegenier proberen we een veilige basis te creëren. Hierin is ruimte voor eigenheid van ieder individu binnen duidelijke kaders en deLees meer


Vakanties en vrije dagen

Vrije dagen voor alle leerlingen Goede Vrijdag 18-04-2025 Tweede Paasdag 21-04-2025 Koningsdag Bevrijdingsdag 27-04-2025 (valt op een zondag) 05-05-2025 (valt in de meivakantie Hemelvaart 29-05-2024Lees meer