Actief Burgerschap

“De bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren”, zo luidt de omschrijving vanLees meer


Dalton

Wij dragen onze visie uit in ons onderwijs en hanteren hierbij de principes van Dalton. De Vliegenier is een Dalton i/o Sterrenschool. Het onderwijsconcept en deLees meer


De organisatie

Op De Vliegenier wordt zoveel mogelijk in homogene groepen gewerkt, zodat er een duidelijke basis ligt voor het werken met groepsplannen. Groepsplannen laten zien opLees meer


Digitaal waar het kan!

Als u kiest voor De Vliegenier, kiest u ook voor een digitale ontwikkeling Het afgelopen schooljaar hebben we de beschikking gekregen over een flink aantalLees meer


Diversiteit en seksualiteit

Kinderen worden op school voorbereid op hun toekomstige rol in de maatschappij. Vanuit de kerndoelen moet er aandacht zijn voor seksuele weerbaarheid en respectvol omgaanLees meer


Gesprekken

    Naast het informele contact en een gesprek op afspraak zijn er natuurlijk ook de vaste, geregelde momenten om elkaar op te hoogte teLees meer


Groepsplannen

Voor de kernvakken technisch lezen, begrijpend lezen, taal, rekenen en spelling, werken we met groepsplannen. In een groepsplan wordt beschreven hoe de kinderen binnen hetLees meer


Het team

De directeur van de school is Ernst Maatman. Hij heeft de dagelijkse leiding van de school en is voor u het eerste aanspreekpunt binnen deLees meer


Jaarverslag

Elk jaar is er een evaluatie over ons onderwijs. In het jaarverslag geven we weer hoe de stand van zaken is. Wij publiceren het jaarverslagLees meer


Leerlingvolgsysteem

Een leerlingvolgsysteem is een programma dat de leerkrachten inzicht geeft in de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op individueel als op groepsniveau. Dit inzicht wordtLees meer


Lichamelijke opvoeding (gymnastiek)

De kinderen van groep 1 hebben elke dag een buitenspeelles (bij goed weer 2x per dag) of gymles in hun eigen speellokaal. De gymschoenen van deLees meer


Methodes

U mag er van uit gaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van goed onderwijs, waarbij het behalen van de kerndoelenLees meer


Onderwijstijd

Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd). Daarom heeft de overheid de hoeveelheid uren les (normuren) vastgesteld. De onderwijstijd geldt voor het basisonderwijs, voortgezetLees meer


Ons team

Op De Vliegenier werken de volgende medewerkers: Groep 1/2A Juf Carmen van de Lustgraaf ma t/m vr Groep 1/2B Juf Kristel Visscher di t/m vrLees meer


Ontwikkelingsperspectief

Wanneer een leerling veel moeite heeft om het reguliere programma te volgen en gaat afwijken van dit programma kan dit van invloed zijn op hetLees meer


Onze visie

In het hart van ons onderwijs ligt de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van onze kinderen. Vanuit een veilig, warm pedagogisch klimaat met uitdaging scheppen wijLees meer


Vakanties en vrije dagen

Vrije dagen voor alle leerlingen Goede Vrijdag 10-04-2020 Pasen 13-04-2020 Hemelvaart 21-05-2020 en 22-05-2020 Pinksteren 01-06-2020 Studiedagen Maandag 11 november 2019 Maandag 3 februari 2020Lees meer