De medezeggenschapsraad (MR)

De MR overlegt en denkt mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. Over sommige onderwerpen adviseren we, en bij een aantal zaken (zoals het vaststellen van het schoolplan of de schoolgids) heeft de MR instemmingsrecht. Dit is vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen. De MR is niet bedoeld voor individuele probleemsituaties. Die situaties moet u bespreken met de betreffende leerkracht en/of de directie.

Onderwerpen die we afgelopen schooljaar hebben besproken, zijn bijvoorbeeld: de werving van een nieuwe directeur, de pauzeregeling, de groei van de school (leerlingenaantal) en de beschikbare huisvesting, en het verbeterplan voor het borgen van de organisatie / de kwaliteit van het onderwijs. Meer daarover kunt u lezen in het Jaarverslag 2016-2017 van de MR, dat we in november bespreken en daarna op de website van De Vliegenier plaatsen.

De MR bestaat uit 3 teamleden en 3 ouderleden. De ouderleden zijn na een verkiezing in november 2015 benoemd als MR-lid. De zittingstermijn is 3 jaar, dus na de zomervakantie in 2018 treden de huidige MR-leden af. Zij, maar ook nieuwe ouders kunnen zich (opnieuw) kandidaat stellen. Bij meer dan 3 kandidaten is weer een verkiezing nodig.

Leerkrachten in de MR:

  • Marja Bouman
  • Miriam Overvelde (secretaris)
  • Stefani Heinz

Ouders in de MR:

  • Daphne Houwer
  • Kursat Akkerman
  • Sonja de Vries (voorzitter)

De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar op school, meestal ook direct met de directeur. Dit schooljaar staan de volgende MR-vergaderingen nog gepland (starttijd 19.30 uur): 22 november, 23 januari, 6 maart en 24 mei. Heeft u agendapunten voor ons, of onderwerpen om te bespreken met de directeur? Neem contact op met een van de MR-leden, of via mrdevliegenier@gmail.com