De medezeggenschapsraad (MR)

De MR overlegt en denkt mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. Over sommige onderwerpen adviseren we, en bij een aantal zaken (zoals het vaststellen van het schoolplan of de schoolgids) heeft de MR instemmingsrecht. Dit is vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen. De MR is niet bedoeld voor individuele probleemsituaties. Die situaties moet u bespreken met de betreffende leerkracht en/of de directie.

De belangrijkste onderwerpen die we het afgelopen jaar hebben besproken, vindt u in het MR De Vliegenier – Jaarverslag 2017-2018.

De MR bestaat uit 3 teamleden en 3 ouderleden. Na de zomervakantie in 2018 treden de huidige MR-leden af. Voor de nieuwe zittingstermijn van 3 jaar kunnen ouders zich (opnieuw) kandidaat stellen. Bij meer dan 3 kandidaten is weer een verkiezing nodig.

Leerkrachten in de MR:

  • Marja Bouman
  • Miriam Overvelde (secretaris)
  • Stefani Heinz

Ouders in de MR:

  • Daphne Houwer
  • Kursat Akkerman
  • Sonja de Vries (voorzitter)

De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar op school, meestal ook direct met de directeur. De data worden opgenomen in de schoolagenda (starttijd 19.30 uur). Verslagen van de MR vindt u in een map, in de kast op de gang naast de lerarenkamer. U kunt ook het Jaarverslag 2016-2017 van de MR nalezen.
Heeft u agendapunten voor ons, of onderwerpen om te bespreken met de directeur? Neem contact op met een van de MR-leden, of via mrvliegenier@leerplein055.nl