Onze visie

Als team van de Vliegenier proberen we een veilige basis te creëren. Hierin is ruimte voor eigenheid van ieder individu binnen duidelijke kaders en de onze kernwaarden. Ieder mens is uniek, mag zichzelf zijn, heeft zijn eigen talenten en zijn eigen mening en we staan open voor elkaars ideeën. Wat betreft het leren willen we de intrinsieke motivatie van kinderen bevorderen door leerinhouden af te stemmen op: behoeften, interesses en competenties van leerlingen. Kinderen worden meegenomen in hun eigen leerproces/ontwikkeling en leren om kritisch te zijn op het eigen handelen en zich bewust te zijn van het eigen gedrag.  We zien de school dan ook als een leerinstituut in de brede zin van het woord.

Vanuit ons kind/mensbeeld is niet alleen de ontwikkeling van het individu van belang, ook het omgaan met elkaar. We vinden het belangrijk dat de ander met respect wordt behandeld en hebben daarom aandacht voor de achtergrond van elkaar. Door iedereen te accepteren en in de waarde te laten kan het kind uitgroeien tot een zelfstandig individu dat met respect kijkt naar zichzelf en omgaat met de ander.

Als school spelen we bewust in op veranderingen in de maatschappij. Dit vraagt een flexibelere opstelling van scholen, zowel in de omgang met kinderen en hun ouders. Dit heeft ook consequenties voor de invulling van onderwijstijd. We zien ouders als partners; samen hebben we hetzelfde doel, namelijk een optimale ontwikkeling van het kind. We zijn daar samen verantwoordelijk voor. Een goede communicatie vinden wij van groot belang.

Als leerkrachten op de Vliegenier zijn we een voorbeeld voor de leerlingen. Wij creëren een veilig, pedagogisch klimaat waar kinderen zichzelf kunnen zijn en zich gezien en gehoord voelen. De leerkracht zorgt voor kennisoverdracht waarin een balans is tussen duidelijke instructies en een begeleidende rol. De leerkracht zorgt voor voldoende ontplooiing van de eigen ontwikkeling van de leerling en reflecteert regelmatig individueel en in teamverband op zijn handelen.