De ondersteuning op grote lijnen

Binnen Leerplein055 is de basisondersteuning op alle scholen op dezelfde wijze beschikbaar voor de kinderen. Hierdoor kunnen zij onderwijs volgen in een veilige, stimulerende leer- en ontwikkelingsomgeving, passend bij wat zij nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Naast basisondersteuning kan soms extra ondersteuning nodig zijn.

Indien een kind extra ondersteuning nodig heeft, zal de leerkracht in eerste instantie vanuit eigen deskundigheid proberen tot een oplossing te komen. Dit kan betekenen dat de leerstof anders wordt aangeboden of dat wordt gewerkt aan een betere afstemming (regels, afspraken, interactie leerling-leerkracht/leerling-groep, etc.). Dergelijke aanpassingen worden besproken met ouders. Blijkt de problematiek toch complexer, dan overlegt de school met de gedragswetenschapper van het samenwerkingsverband. Indien nodig wordt er gebruik gemaakt van de expertise van Passend Onderwijs Apeldoorn.

Kinderen kunnen op cognitief of sociaal gebied problemen hebben. Deze kunnen met elkaar samenhangen. Wanneer een kind niet lekker in zijn vel zit, kunnen de leerprestaties afnemen. Maar ook als een kind merkt dat het de leerstof niet bij kan houden, kan dit van invloed zijn op zijn/haar gedrag. We vinden het heel belangrijk dat de school voor de kinderen een prettige en veilige plek is.

Wanneer wij problemen signaleren, wordt er gekeken of speciale ondersteuning nodig is. De leerkracht en/of de intern begeleider (IB-er) kunnen dan nader onderzoek doen. Eventueel wordt een deskundige van buiten de school gevraagd mee te denken of te komen observeren, hiervoor wordt altijd uw toestemming gevraagd.

Binnen onze school is Mirjam Hafkamp de intern begeleider. Zij heeft regelmatig gesprekken met de groepsleerkrachten, directie en ouders, waarbij de leerlingen worden besproken. Zij ondersteunt de leerkrachten bij het signaleren van eventuele problemen, het opstellen van de groepsplannen en helpt bij het verder uitzoeken van het probleem en het bieden van hulp. De intern begeleider is ook contactpersoon voor het samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Wilt u in gesprek met Mirjam, maakt u dan even een afspraak met haar?