Missie van Leerplein055

Circa 3800 leerlingen bezoeken dagelijks de scholen van Leerplein055. Onderwijs aan kinderen staat bij ons centraal, dat betekent dat alles wat we doen op hen gericht is, op de ontplooiing van hun talenten en op de veelzijdige ontwikkeling van hun persoonlijkheid. De scholen van Leerplein055 hebben veel aandacht voor plezier in leren en respectvol omgaan met elkaar.

Onze missie is het verzorgen van goed onderwijs aan de aan ons toevertrouwde leerlingen. Daarbij gaan we uit van de kernwaarden modern, betrokken en toegankelijk en wij verwach- ten van alle medewerkers dat zij zich hiermee identificeren en deze in het dagelijks handelen centraal te stellen.

De missie van Leerplein055 wordt gekenmerkt door drie kernwaarden: modern, betrokken en toegankelijk. Alle medewerkers van Leerplein055 worden gestimuleerd om vanuit deze kernwaarden te handelen en elkaar daarop aan te spreken. Het eigen gedrag van medewerkers kan een voorbeeld zijn voor kinderen (en hun ouders). De kernwaarden bepalen voor een groot deel het imago en de ‘uitstraling’ van iedere school afzonderlijk en van onze organisatie als geheel.

Leerplein055 ziet verschillen als verrijkend en dat er veel aandacht wordt besteed aan normen en waarden is vanzelfsprekend. Met alle kinderen bij elkaar vormen de scholen van Leerplein055 een goede afspiegeling van de samenleving. De scholen van Leerplein055 besteden aandacht aan de verschillende wereldgodsdiensten en culturele stromingen.

  1. Leerplein055 staat garant voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs, optimale leerresultaten van leerlingen vormen de basis voor beleid;
  2. Ieder kind is welkom ongeacht afkomst of geloofsovertuiging;
  3. Waarden en normen zijn vanzelfsprekend bij Leerplein055. Wij werken vanuit een houding van respect en aandacht voor verschillen tussen kinderen, ouders en medewerkers;
  4. Talenten van kinderen worden optimaal en veelzijdig ontwikkeld in een veilige, moderne leeromgeving. Er is passend onderwijs en zorg voor ieder kind;
  5. De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd met nadruk op zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid;
  6. Competente medewerkers zorgen voor optimale leeromgeving voor ieder kind;
  7. Iedere medewerker (en school) van Leerplein055 werkt (inter)actief samen met ouders en andere betrokkenen in de maatschappelijke omgeving van de school. De medewerkers van Leerplein055 staan open voor nieuwe ontwikkelingen en werken voortdurend aan verbetering en vernieuwing.