Actief Burgerschap

Met burgerschapsonderwijs zorgen we ervoor dat leerlingen na hun basisschooltijd weten wat de basiswaarden van onze samenleving zijn en dat zij hier respect voor hebben. Het vak actief burgerschap is officieel een kerndoel. Kerndoelen die direct of indirect over burgerschap gaan zijn in het basisonderwijs ondergebracht bij het leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’. In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan.

Het onderwijs:

  • gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving;
  • is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie;
  • is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.

 

Humanistische vorming
Om deze redenen wordt er vanaf groep 5 t/m 8 humanistische vorming door een vakleerkracht aangeboden. Ook is er een leerlingenraad voor dezelfde groepen om kinderen mee te laten praten over diverse zaken.