Huiselijk geweld en kindermishandeling

Een veilige en gezonde (thuis)omgeving, goed onderwijs en een passende ondersteuning dragen bij aan een positieve ontwikkeling van kinderen. Het signaleren van kindermishandeling is een wettelijke taak van de leerkracht. Zodra er signalen zijn zal de leerkracht -eventueel samen met directeur en de intern begeleider- de signalen bespreekbaar maken met de ouders. In veel gevallen blijkt er een verklaring te zijn voor de signalen. Onze school is verplicht te handelen volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Landelijk is de wet verplichte meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. De wet geldt voor de sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie.

Protocol Passend Onderwijs Apeldoorn

Binnen Passend Onderwijs Apeldoorn is een gezamenlijk protocol ‘meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling’ opgesteld. Klik hier voor het protocol ‘meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling’ (website van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Apeldoorn PO)