Gesprekken

 

 

Naast het informele contact en een gesprek op afspraak zijn er natuurlijk ook de vaste, geregelde momenten om elkaar op te hoogte te houden van de ontwikkelingen van de kinderen en de gang van zaken in de groep. Dit doen we in ieder geval twee keer per jaar tijdens de zogenaamde ouder-kind-leerkracht-gesprekken (KOL-gesprekken).

Kinderen actief betrokken
We willen bij deze gesprekken, naast ouders, juist ook de kinderen actief betrekken. Het gaat tenslotte om hún ontwikkeling! En wie beter dan de kinderen zelf weten hoe het hen vergaat in hun ontwikkeling. Zij weten als geen ander wat hun sterke kanten zijn, of waar het beter kan, wat zij lastig vinden, hoe zij zich gedragen richting de anderen, enz. Bovendien zijn kinderen verrassend goed in staat om te reflecteren op zichzelf. Als we dus voor hen een plan maken, is het erg belangrijk dat zij daarbij vanaf het begin betrokken zijn. Dat geeft hen medeverantwoordelijkheid en werkt positief op de motivatie.

Vragen, opmerkingen of problemen?
Los van de ‘vaste’ gesprekken kunnen ouders altijd aankloppen bij de leerkracht van hun kind(eren) met vragen, opmerkingen of problemen. Omgekeerd zal de school dat ook doen, als het nodig gevonden wordt. Problemen zijn er om op te lossen, maar liever nog willen we ze voorkomen. We proberen dan ook om zo pro-actief mogelijk te zijn en u te benaderen mochten we zorgen hebben over de ontwikkeling van uw kind..

Afspraak binnen het team van De Vliegenier is, dat we de lijnen tussen ouders, kinderen en school zo kort mogelijk houden. Als u, of uw kind met een probleem zit, komt u dan zo snel mogelijk naar school om een afspraak te maken met de leerkracht.

Het is erg belangrijk, dat ouders en school op dezelfde golflengte zitten als het gaat over uw kind. Als u het nodig vindt, kunt u altijd vragen of de intern begeleider of de directeur bij zo’n gesprek aanwezig kan zijn. We gaan er echter van uit, dat u eigenlijk alle problemen met de leerkracht van uw kind op een positieve manier kunt oplossen.