Ontwikkelingsperspectief

Wanneer een leerling veel moeite heeft om het reguliere programma te volgen en gaat afwijken van dit programma kan dit van invloed zijn op het vervolgonderwijs. Als dit het geval is, stellen we voor deze leerling een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. In het ontwikkelingsperspectief wordt de verwachte uitstroombestemming beschreven, onderbouwd met de belemmerende factoren, stimulerende factoren en onderwijsbehoeften. Tevens wordt er beschreven op welke manier er wordt afgeweken van het reguliere programma en hoe de ondersteuning zal verlopen.
Het ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld door de leerkracht in nauw overleg met de interne begeleider. Natuurlijk worden ook ouders betrokken, zij worden op de hoogte gesteld van de inhoud van het OPP. Minimaal één keer per jaar wordt het OPP met ouders besproken en geëvalueerd. Dan kan ook worden bepaald of er bijstellingen nodig zijn om het kind zo goed mogelijk te begeleiden.