Groepsplannen

Voor de kernvakken technisch lezen, begrijpend lezen, taal, rekenen en spelling, werken we met groepsplannen.

In een groepsplan wordt beschreven hoe de kinderen binnen het niveau het beste benaderd kunnen worden. Er staat welke kinderen instructie-gevoelig of juist instructieonafhankelijk zijn en voor welke vorm van instructie ze gevoelig zijn.

Toch kan het zijn, dat deze aanpak niet het juiste resultaat oplevert. Indien een kind extra zorg nodig heeft, zal de leerkracht in eerste instantie vanuit eigen deskundigheid verder proberen tot een oplossing te komen. Dit kan betekenen dat de leerstof nog anders wordt aangeboden of dat er wordt gewerkt aan een nog specifiekere aanpak. Dergelijke aanpassingen worden eerst besproken met ouders. Tijdens dit gesprek wordt ook besproken welke rol u heeft in het plan dat we met elkaar opstellen om uw kind verder te helpen. Blijkt de problematiek toch complexer, dan wordt de daarvoor beschikbare procedure gevolgd. De Interne Begeleider zal dan zeker in beeld komen en met de leerkracht bespreken wat een goede aanpak kan zijn.